Κέντρο απώλειας βάρους στο Faridabad. Απώλεια βάρους σε ιστορίες επιτυχίας 2 μηνών. Επιτυχία | Eurodiet

Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, νοούνται ως: α «παραγωγοί»: οι παραγωγοί που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α του κανονισμού ΕΚ αριθ. Ο καθαρισμός, η κοπή, η αφαίρεση άχρηστων τμημάτων, η αποξήρανση και η συσκευασία νωπών προϊόντων ενόψει της διάθεσής τους στο εμπόριο δεν θεωρούνται ως εργασίες πρώτης μεταποίησης· ι «επίπεδο διεπαγγελματικής οργάνωσης»: όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο β του κανονισμού ΕΚ αριθ.

κέντρο απώλειας βάρους στο Faridabad αποτελεσματικές δίαιτες για απώλεια βάρους

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις ενδιαφερόμενες νομικές οντότητες στην επικράτειά τους diy σώμα αδυνατίσματος τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 1 και του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΚ κέντρο απώλειας βάρους στο Faridabad. Επίσης, θεσπίζουν ενδεχομένως διατάξεις για το σαφή ορισμό των μερών νομικών οντοτήτων για την εφαρμογή των εν λόγω άρθρων.

Τμήμα 2 Απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις οργανώσεις παραγωγών Άρθρο 22 Καλυπτόμενα προϊόντα 1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν οργανώσεις παραγωγών δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού ΕΚ αριθ. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν μόνο τις οργανώσεις παραγωγών όσον αφορά προϊόντα τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση όταν είναι σε θέση να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα αυτά παραδίδονται πράγματι για μεταποίηση, είτε μέσω συστήματος συμβάσεων προμηθειών είτε με άλλον τρόπο. Άρθρο 23 Ελάχιστος αριθμός μελών Κατά τον καθορισμό του ελάχιστου αριθμού μελών οργάνωσης παραγωγών δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β του κέντρο απώλειας βάρους στο Faridabad ΕΚ αριθ.

Άρθρο 24 Ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής με την ιδιότητα του μέλους 1. Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής ενός παραγωγού ως μέλους δεν δύναται να είναι κατώτερη του ενός έτους.

Η αποποίηση της ιδιότητας του μέλους κοινοποιείται γραπτώς στην οργάνωση παραγωγών. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις προθεσμίες ειδοποίησης, ανώτατης διάρκειας έξι μηνών, και τις ημερομηνίες στις οποίες παράγει αποτελέσματα η παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους. Άρθρο 25 Διαρθρώσεις και δραστηριότητες της οργάνωσης παραγωγών Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οργανώσεις παραγωγών διαθέτουν το προσωπικό, την υποδομή και τον εξοπλισμό που είναι αναγκαία για την τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΚ αριθ.

Άρθρο 26 Αξία ή όγκος της εμπορεύσιμης παραγωγής Για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β του κανονισμού ΕΚ αριθ. Άρθρο 27 Παροχή τεχνικών μέσων Για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε του κανονισμού ΕΚ αριθ.

Άρθρο 28 Κύριες δραστηριότητες των οργανώσεων παραγωγών 1.

Η κύρια δραστηριότητα οργάνωσης παραγωγών αφορά τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων των μελών της, για τα οποία έχει αναγνωριστεί. Η αξία της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών της οργάνωσης παραγωγών και των μελών άλλων οργανώσεων παραγωγών την οποία πωλεί είναι υψηλότερη από την αξία όλης της διατεθείσας στο εμπόριο πώς να χάσετε βάρος μετά παραγωγής την οποία πωλεί.

Ο υπολογισμός αυτός βασίζεται μόνο σε προϊόντα για τα οποία η οργάνωση παραγωγών είναι αναγνωρισμένη. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 52 παράγραφος 7, οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στις σχετικές θυγατρικές από την 1η Ιανουαρίου Άρθρο 29 Υπεργολαβία Η υπεργολαβική ανάθεση δραστηριότητας από μια οργάνωση παραγωγών συνεπάγεται τη σύναψη από την οργάνωση παραγωγών εμπορικής συμφωνίας με άλλη οντότητα, μεταξύ άλλων με μέλος της ή με θυγατρική, για την εκτέλεση της σχετικής δραστηριότητας.

  • Κωδικοποιημένο ΚΕΙΜΕΝΟ: R — EL —

Η οργάνωση παραγωγών παραμένει ωστόσο υπεύθυνη για την εξασφάλιση της εκτέλεσης της δραστηριότητας αυτής, καθώς και για τη γενική διαχείριση, τον έλεγχο και την εποπτεία της εμπορικής συμφωνίας για την εκτέλεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών όποτε μια ένωση οργανώσεων παραγωγών αναθέτει υπεργολαβικά μια δραστηριότητα.

Άρθρο 30 Διεθνική οργάνωση παραγωγών 1. Το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η διεθνική οργάνωση παραγωγών είναι αρμόδιο για: α την δίαιτα απώλειας βάρους για γυναίκες που θηλάζουν της διεθνικής οργάνωσης παραγωγών· β την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος της διεθνικής οργάνωσης παραγωγών· γ την καθιέρωση της αναγκαίας διοικητικής συνεργασίας με τα άλλα κράτη μέλη, στα οποία βρίσκονται οι οργανώσεις-μέλη, όσον αφορά την τήρηση των όρων αναγνώρισης, όπως και το καθεστώς των ελέγχων και κυρώσεων.

Τα εν λόγω άλλα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν όλη την αναγκαία συνδρομή στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα· και δ την παροχή, κατόπιν αιτήματος άλλων κρατών δίαιτα με αυγά και μπανάνες, όλων των σχετικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν ισχύουσας νομοθεσίας στα άλλα κράτη μέλη στα οποία είναι εγκατεστημένα τα μέλη, μεταφρασμένη σε μια επίσημη γλώσσα των κρατών μελών που τα ζητούν.

Άρθρο 31 Συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών 1. Εάν οι οργανώσεις παραγωγών που προχώρησαν σε συγχώνευση εφήρμοζαν στο παρελθόν διαφορετικά επιχειρησιακά προγράμματα, εξακολουθούν να εφαρμόζουν τα προγράμματα αυτά παράλληλα και χωριστά κέντρο απώλειας βάρους στο Faridabad την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της συγχώνευσης.

  • Εργαλειομηχανές άσκησης, σχεδιασμός, τέχνη, άσκηση png | PNGEgg
  • Cavitation Technology Vacuum Machine Miami, άλλοι, ΣΠΗΛΑΙΩΣΗ, γενιά png | PNGEgg
  • Απώλεια βάρους σε ιστορίες επιτυχίας 2 μηνών. Επιτυχία | Eurodiet
  • One moment, please

Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις παραγωγών ζητούν τη συγχώνευση των επιχειρησιακών προγραμμάτων μέσω τροποποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου Σε διαφορετική περίπτωση, οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις παραγωγών ζητούν παρευθύς τη συγχώνευση των επιχειρησιακών προγραμμάτων μέσω τροποποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, να επιτρέπουν στις οργανώσεις παραγωγών που το ζητήσουν, για δεόντως δικαιολογημένους λόγους, την παράλληλη εφαρμογή χωριστών επιχειρησιακών προγραμμάτων έως την ολοκλήρωσή τους.

Άρθρο 32 Μέλη μη παραγωγοί 1.

κέντρο απώλειας βάρους στο Faridabad τι να πιείτε για να χάσετε βάρος γρήγορα

Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν κατά πόσον και υπό ποιες προϋποθέσεις ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι παραγωγός μπορεί να γίνει αποδεκτό ως μέλος μιας οργάνωσης παραγωγών.

Κατά τον καθορισμό των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ιδίως τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α και παράγραφος 4 στοιχείο γ του κανονισμού ΕΚ αριθ.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται: α να λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση των κριτηρίων αναγνώρισης· β να αποτελούν τον άμεσο αποδέκτη μέτρων χρηματοδοτούμενων από την Κοινότητα. Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίζουν ή να απαγορεύουν το δικαίωμα ψήφου τους για τη λήψη αποφάσεων αναφερομένων στο επιχειρησιακό ταμείο, τηρουμένων των όρων που θεσπίζονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 33 Δημοκρατικός έλεγχος των οργανώσεων παραγωγών Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα μέτρα τα οποία θεωρούν αναγκαία προκειμένου να αποφεύγεται κάθε κατάχρηση εξουσίας ή επιρροής ενός ή περισσοτέρων παραγωγών όσον αφορά τη διαχείριση και τη λειτουργία της οργάνωσης παραγωγών, τα οποία περιλαμβάνουν τα δικαιώματα ψήφου.

Τμήμα 3 Άρθρο 34 Αναγνώριση ενώσεων οργανώσεων παραγωγών 1. Τα κράτη μέλη μπορούν μόνο να αναγνωρίζουν τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού ΕΚ αριθ. Μια ένωση οργανώσεων παραγωγών μπορεί να αναγνωριστεί δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού ΕΚ αριθ. Άρθρο 35 Κύριες δραστηριότητες ενώσεων οργανώσεων παραγωγών Στις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφοι 2 και 3. Άρθρο 36 Μέλη ενώσεων οργανώσεων παραγωγών που δεν είναι οργανώσεις παραγωγών 1.

Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν κατά πόσον και υπό ποιες προϋποθέσεις ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι αναγνωρισμένος παραγωγός μπορεί να κέντρο απώλειας βάρους στο Faridabad αποδεκτό ως μέλος μιας ένωσης οργάνωσης παραγωγών.

κέντρο απώλειας βάρους στο Faridabad αγωνίζεται να χάσει λίπος στα πόδια

Τα μέλη μιας αναγνωρισμένης ένωσης οργανώσεων παραγωγών τα οποία δεν είναι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών: α δεν λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση των κριτηρίων αναγνώρισης· β δεν ψηφίζουν για τη λήψη αποφάσεων αναφερόμενων στο επιχειρησιακό ταμείο· γ δεν αποτελούν τον άμεσο αποδέκτη μέτρων χρηματοδοτούμενων από την Κοινότητα.

Άρθρο 37 Διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών 1. Το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών είναι αρμόδιο για: α την αναγνώριση της ένωσης· β την έγκριση, όταν χρειάζεται, του επιχειρησιακού προγράμματος της ένωσης· γ την καθιέρωση της αναγκαίας διοικητικής συνεργασίας με τα άλλα κράτη μέλη, στα οποία βρίσκονται οι συνδεδεμένες οργανώσεις, όσον αφορά την τήρηση των όρων αναγνώρισης, όπως και το καθεστώς των ελέγχων και κυρώσεων.

Τμήμα 4 Άρθρο 38 Υποβολή του σχεδίου αναγνώρισης 1.

Ασφάλεια δεδομένων

Μια νομική οντότητα ή ένα σαφώς οριζόμενο μέρος νομικής οντότητας υποβάλλει το σχέδιο αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΚ αριθ.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν: α τα ελάχιστα κριτήρια τα οποία η νομική οντότητα ή το σαφώς οριζόμενο μέρος νομικής οντότητας κέντρο απώλειας βάρους στο Faridabad να πληροί για να είναι σε θέση να υποβάλει σχέδιο αναγνώρισης· β τους κανόνες για την επεξεργασία, το περιεχόμενο και την εφαρμογή των σχεδίων αναγνώρισης· γ την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας κέντρο απώλειας βάρους στο Faridabad σε πρώην μέλος οργάνωσης παραγωγών να εισέλθει σε οργάνωση παραγωγών σε περίπτωση αποχώρησής του από την οργάνωση παραγωγών όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία η οργάνωση παραγωγής ήταν αναγνωρισμένη· και δ τις διοικητικές διαδικασίες για την έγκριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των σχεδίων αναγνώρισης.

Άρθρο 39 Περιεχόμενο του σχεδίου αναγνώρισης Το προσχέδιο αναγνώρισης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α περιγραφή της αρχικής κατάστασης, όσον αφορά ιδίως τον αριθμό των παραγωγών-μελών, με πλήρες αρχείο των μελών, την παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, την κέντρο απώλειας βάρους στο Faridabad και την υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής που περιλαμβάνεται στην κυριότητα μεμονωμένων μελών της κέντρο απώλειας βάρους στο Faridabad παραγωγών εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από την ίδια την ομάδα παραγωγών· β την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του σχεδίου και τη διάρκειά του, η οποία δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη· και γ τις δραστηριότητες που θα τεθούν σε εφαρμογή για την επίτευξη της αναγνώρισης.

Άρθρο 40 Έγκριση του σχεδίου αναγνώρισης 1. Η αρμόδια εθνική αρχή αποφασίζει σχετικά με το προσχέδιο αναγνώρισης εντός των τριών μηνών που έπονται της παραλαβής του σχεδίου και όλων των δικαιολογητικών. Μετά τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθροη αρμόδια εθνική αρχή, αναλόγως της περιπτώσεως: α εγκρίνει το σχέδιο και χορηγεί την προαναγνώριση· β ζητεί να επέλθουν τροποποιήσεις στο σχέδιο· γ απορρίπτει το σχέδιο.

Η έγκριση δεν δύναται, κατά περίπτωση, να χορηγηθεί παρά μόνο για σχέδιο στο οποίο ενσωματώνονται οι τροποποιήσεις που ζητήθηκαν βάσει του ανωτέρω στοιχείου β. Η αρμόδια εθνική αρχή κοινοποιεί την απόφασή της στη νομική οντότητα ή στο σαφώς οριζόμενο μέρος νομικής οντότητας. Άρθρο 41 Θέση σε εφαρμογή του σχεδίου αναγνώρισης 1. Το σχέδιο αναγνώρισης τίθεται σε εφαρμογή ανά ετήσιες περιόδους, από την 1η Ιανουαρίου. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στις οργανώσεις παραγωγών να διαιρέσουν τις ετήσιες περιόδους σε εξαμηνιαίες περιόδους.

Το σχέδιο αναγνώρισης αρχίζει, σύμφωνα με την προτεινόμενη ημερομηνία του άρθρου 39 στοιχείο β : α την 1η Ιανουαρίου μετά την ημερομηνία έγκρισής του από την αρμόδια εθνική αρχή· ή β αμέσως μετά την ημερομηνία έγκρισής του.

Λέξεις-κλειδιά PNG

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι ομάδες παραγωγών μπορούν να κέντρο απώλειας βάρους στο Faridabad αλλαγές στα σχέδια κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους. Οι αιτήσεις αυτές συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για κάθε τροποποίηση του σχεδίου, η αρμόδια εθνική αρχή λαμβάνει απόφαση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης τροποποίησης, κατόπιν εξέτασης των κατατεθέντων δικαιολογητικών.

Whether your fitness goal is weight loss, sculpting body or to gain muscles, our app can help you achieve all.

Κάθε αίτηση τροποποίησης για την οποία δεν έχει ληφθεί απόφαση εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας θεωρείται απορριφθείσα. Άρθρο 42 Αίτηση αναγνώρισης ως οργάνωση παραγωγών Οι ομάδες παραγωγών που θέτουν σε εφαρμογή σχέδιο αναγνώρισης μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλουν αίτηση για αναγνώριση δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού ΕΚ αριθ.

Περιγραφή εφαρμογής

Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται οπωσδήποτε πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΚ αριθ. Από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης αυτής, η ομάδα παραγωγών μπορεί να υποβάλει σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος δυνάμει του άρθρου Άρθρο 43 Κύριες δραστηριότητες των ομάδων παραγωγών Στις ομάδες παραγωγών εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου Άρθρο 44 Αξία παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο 1.

Στις ομάδες παραγωγών εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου Άρθρο 45 Χρηματοδότηση των σχεδίων αναγνώρισης 1.

Τα ποσοστά ενίσχυσης που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 του κανονισμού ΕΚ αριθ. Η ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α του κανονισμού ΕΚ αριθ. Σε περίπτωση που μια περίοδος εφαρμογής δεν καλύπτει ολόκληρο το ημερολογιακό έτος, τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μειώνονται αναλογικά. Η ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΚ αριθ. Για τον υπολογισμό των δόσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως βάση την παραγωγή που διατίθεται στο εμπόριο η οποία αφορά μια ετήσια περίοδο διαφορετική από την περίοδο για την οποία καταβάλλεται η ετήσια δόση και τούτο για λόγους ελέγχου.

Η διαφορά μεταξύ των περιόδων είναι μικρότερη από την πραγματική σχετική περίοδο. Η συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται στα ποσά που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 είναι η τελευταία ισοτιμία που έχει δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από την πρώτη ημέρα της περιόδου στο πλαίσιο της οποίας χορηγείται η σχετική ενίσχυση.

  1. 10 вечера, по был сконструирован таким со справочником к хоть с головы барабанил по нему, результате случайности.

Άρθρο 46 Ενισχύσεις στις επενδύσεις που είναι αναγκαίες για την αναγνώριση Όσον αφορά τις επενδύσεις που συνδέονται με την εφαρμογή σχεδίων αναγνώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο γ του παρόντος κανονισμού για τις οποίες προβλέπονται ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 3 στοιχείο β του κανονισμού ΕΚ αριθ.

Άρθρο 47 Αίτηση ενίσχυσης 1. Η ομάδα παραγωγών υποβάλλει μία και μόνο αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχεία α και β του κανονισμού ΕΚ αριθ. Η αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνει δήλωση της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για την περίοδο για την οποία ζητείται η ενίσχυση. Οι αιτήσεις ενίσχυσης που καλύπτουν εξαμηνιαίες περιόδους μπορούν να υποβληθούν μόνον εάν το σχέδιο αναγνώρισης υποδιαιρείται σε εξαμηνιαίες περιόδους σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1.

Κάθε αίτηση ενίσχυσης συνοδεύεται από γραπτή δήλωση της ομάδας παραγωγών ότι: α συμμορφώνεται και θα εξακολουθήσει να συμμορφώνεται προς τον κανονισμό ΕΚ αριθ. Τα κράτη μέλη ορίζουν την προθεσμία για την καταβολή της ενίσχυσης, η οποία δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τους έξι μήνες από την παραλαβή της αίτησης.

Άρθρο 48 Επιλεξιμότητα Τα κράτη μέλη αξιολογούν την επιλεξιμότητα των ομάδων παραγωγών για την ενίσχυση που προβλέπει ο παρών κανονισμός, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι δικαιολογημένη η χορήγησή της, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και την ημερομηνία κατά την οποία είχε χορηγηθεί οποιαδήποτε προηγούμενη δημόσια ενίσχυση στις οργανώσεις ή ομάδες παραγωγών από τις οποίες προέρχονται κέντρο απώλειας βάρους στο Faridabad μέλη των εν λόγω ομάδων παραγωγών, καθώς και τις μετακινήσεις των μελών ανάμεσα στις οργανώσεις παραγωγών και τις ομάδες παραγωγών.

Τι λες τώρα; Απώλεια βάρους σε ιστορίες επιτυχίας 2 μηνών Περιεχόμενα Pin 49 Shares Έχει ύψος 1,68 και πριν έξι χρόνια ζύγιζε κιλά.

Άρθρο 49 Κοινοτική συμμετοχή 1. Η κοινοτική συνεισφορά με τη μορφή ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α του κανονισμού ΕΚ αριθ. Η κοινοτική συνεισφορά με τη μορφή ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο β του κανονισμού ΕΚ αριθ.

Please wait while your request is being verified...

Άρθρο 50 Συγχωνεύσεις 1. Η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΚ αριθ. Για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η ομάδα παραγωγών που προκύπτει από συγχώνευση αντικαθιστά τις συγχωνευόμενες ομάδες.

Όταν δύο ή περισσότερες ενώσεις παραγωγών συγχωνεύονται, η νέα οντότητα επωμίζεται τα δικαιώματα και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της ομάδας παραγωγών η οποία προαναγνωρίστηκε πρώτη. Όταν προαναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών συγχωνεύεται με αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών, η προκύπτουσα οντότητα δεν είναι πλέον επιλέξιμη για προαναγνώριση ως ομάδα παραγωγών, ούτε για την ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΚ αριθ.

Η προκύπτουσα οντότητα εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο ίδιας μεταχείρισης με την αναγνωρισμένη οργάνωση, υπό τον όρο ότι πληροί όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις.

Πληροφορίες PNG

Εάν χρειάζεται, η οργάνωση παραγωγών ζητεί τροποποίηση του επιχειρησιακού προγράμματός της και προς το σκοπό αυτό εφαρμόζεται το άρθρο 31 τηρουμένων των αναλογιών. Ωστόσο, οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από τις ομάδες παραγωγών πριν από τη συγχώνευση εξακολουθούν να είναι επιλέξιμες υπό τους όρους που προβλέπονται στο σχέδιο αναγνώρισης.

Άρθρο 51 Συνέπειες της αναγνώρισης 1. Με την αναγνώριση διακόπτεται η χορήγηση της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΚ αριθ.

Εργαλειομηχανές άσκησης, σχεδιασμός, τέχνη, άσκηση png

Σε περίπτωση υποβολής επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, το οικείο κράτος μέλος φροντίζει να μη γίνεται διπλή χρηματοδότηση των μέτρων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αναγνώρισης. Οι επενδύσεις για τις οποίες χορηγείται ενίσχυση με στόχο την κάλυψη των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο β του κανονισμού ΕΚ αριθ.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν την περίοδο, η οποία αρχίζει μετά την εφαρμογή του σχεδίου αναγνώρισης, εντός της οποίας η ομάδα παραγωγών πρέπει να αναγνωριστεί ως οργάνωση παραγωγών. Η περίοδος αυτή δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες.

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για μια οργάνωση παραγωγών υπολογίζεται με βάση την παραγωγή των μελών των οργανώσεων παραγωγών, για την οποία είναι αναγνωρισμένη η οργάνωση παραγωγών.